Тема 6. Вимоги до соціального працівника

Соціальна робота відкриває простір для самореаліза-ції тим, хто вміє співчувати, розуміти проблеми інших людей, допомогти їм жити гідно, попри фізичні обме­ження, душевний злам чи життєву кризу. Для практич­ної діяльності в соціальній роботі потрібні також й інші якості та здібності, які значною мірою формуються в процесі оволодіння професією і визначаються специфі­кою завдань, зміст яких обумовлює спеціалізація соці­альних працівників.

Набір знань, умінь, якостей фахівця із соціальної роботи може варіюватися залежно від специфіки осо­бистості і соціально-психологічних умов, професійного самовизначення і навчання. Проте існують і базові ви­моги до компетентності, трудової поведінки, моральних принципів соціальних працівників Тема 6. Вимоги до соціального працівника, без дотримання яких неможливе повноцінне досягнення цілей, завдань соціальної роботи, ефективна діяльність, спрямована на досягнення соціальної справедливості, забезпечення соціальних змін.

Ідеальний образ соціального працівника

Ефективність соціальної роботи залежить не тільки від рівня підготовки фахівця, його знань і досвіду, а й від особистісних характеристик, якостей, світоглядної сфери і життєвої позиції. Соціальний працівник пови­нен виробити для себе певну систему цінностей, яка має узгоджуватися із сутністю і змістом соціальної роботи, суспільними нормами і традиціями тощо. Більшість клієнтів вважає, що краще їх зрозуміє людина, яка має професійний і життєвий досвід, вміє пройнятися почут­тями співрозмовника.

Соціальний працівник має справляти приємне вра­ження зовнішнім Тема 6. Вимоги до соціального працівника виглядом, старанністю у створенні умов для поліпшення самопочуття інших людей. Йому доводиться вступати у взаємовідносини з представника­ми різних соціальних груп і професій, впливати на ін­ших. Тому він повинен дбати про позитивне ставлення до нього, про те, щоб бути зрозумілим. На індивідуаль­не ставлення до конкретного фахівця опосередковано впливає суспільний престиж професії, тобто громадська думка.

З огляду на це в сучасному теоретичному обґрунту­ванні соціальної роботи особливе місце посідають пи­тання, пов'язані з формуванням позитивного іміджу со­ціальної роботи та образу, взірця, моделі соціального працівника. Наявність загальноприйнятого взірця дає змогу фахівцям сприймати його як еталон, на який Тема 6. Вимоги до соціального працівника слід орієнтуватися в щоденній діяльності.

Ідеальний образ соціального працівника висвітлює різнобічні аспекти міждисциплінарного характеру про­фесії, складність і глибину взаємозв'язків, які виника­ють у процесі надання соціальної допомоги і підтримки. Складовими такого образу є:

— кваліфікаційні вимоги до спеціалістів різних рів­нів (знання, навички, вміння, функції);

— психолого-педагогічна готовність до оволодіння професією (обізнаність із специфікою професії, її сут­ністю, рівень мотивації);

— особистісні якості, що зумовлюють професійне призначення спеціаліста (позитивна життєва спрямова­ність, дотримання етичних норм, цінностей, установок, риси характеру, що відповідають місії та завданням со­ціальної роботи).На формуванні ідеального образу соціального пра­цівника позначаються такі аспекти практичної діяль­ності Тема 6. Вимоги до соціального працівника:

— фаховий портрет практичних соціальних праців­ників (їх сильні та слабкі сторони, професійні труднощі і ризики, професійна небезпека, позитивний життєвий досвід у збереженні власної сім'ї, духовний досвід);

— поширені серед практиків ролі соціальних пра­цівників;

— суспільна позиція соціальних працівників у ство­ренні умов для допомоги та підтримки людей, які опи­нилися в складних життєвих ситуаціях;

— налагоджена система супервізії (наставництва), яка допомагає соціальним працівникам краще долати труднощі й виконувати свої функції.

Соціальна робота належить до важких у фізичному та психологічному плані професій, оскільки соціальні працівники мають справу із складними і сумними сто­ронами людського життя. Таку роботу супроводжує надмірна Тема 6. Вимоги до соціального працівника втрата психічної енергії, що спричинює втому й емоційне виснаження. Процес соціальної роботи не завжди буває успішним і результативним, працівники зазнають невдач, переживають розчарування, набува­ють негативного досвіду. За таких умов наявність іде­ального образу орієнтує на той високий професійний рі­вень, досягнення якого є метою справжніх фахівців.


documentasgjpcb.html
documentasgjwmj.html
documentasgkdwr.html
documentasgklgz.html
documentasgksrh.html
Документ Тема 6. Вимоги до соціального працівника